10. ĐỒ UỐNG

Soda chanh dây

Đặt bànBè Biển Seafood

10. ĐỒ UỐNG

Soda chanh

Đặt bànBè Biển Seafood

10. ĐỒ UỐNG

Cafe sữa

Đặt bànBè Biển Seafood