06. MÓN CANH

Canh chua cá bớp

Đặt bànBè Biển Seafood
Đặt bànBè Biển Seafood

06. MÓN CANH

Canh cải xanh tôm

Đặt bànBè Biển Seafood
Đặt bànBè Biển Seafood

06. MÓN CANH

Canh bầu nấu tôm

Đặt bànBè Biển Seafood