03. MÓN LẨU

Lẩu cua đồng

Đặt bànBè Biển Seafood

03. MÓN LẨU

Lẩu cá bớp

Đặt bànBè Biển Seafood

03. MÓN LẨU

Lẩu cá mú

Đặt bànBè Biển Seafood

03. MÓN LẨU

Lẩu gà nấm

Đặt bànBè Biển Seafood

03. MÓN LẨU

Lẩu hải sản

Đặt bànBè Biển Seafood